• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - අනුරාධපුර (0252222233)
  • ප්‍රාදේශීය සභාව - පදවිය (0252253275)
  • ප්‍රාදේශීය වාර්මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය - පදවිය (0252253201)
  • තැපැල් කාර්යාලය - පදවිය (0252253200)
  • පොලිස් ස්ථානය - පදවිය (0252253222)

News & Events

19
Nov2018
පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්රි යාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්රි යාකාරී සැලැස්ම - 2018

පෝෂණය සඳහා වන බහු ආංශික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම...

Scroll To Top